Opera Online

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego

Beneficjent: Opera Śląska

Całkowita wartość projektu: 61 963 662,63 zł   

Dofinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 20 283 971,97 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 977 573,00 zł

Okres realizacji: 2020-06-01-2023-12-15

Cel bezpośredni projektu: Celem głównym projektu jest zachowanie i zabezpieczenie obiektu dziedzictwa kulturowego, a także poprawa jego atrakcyjności kulturalnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju i powstania nowej oferty kulturalnej Opery.

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego w zakresie mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego, instalacji wewnętrznych, instalacji elektrycznej. W projekcie zostaną̨ wykonane:

  • roboty budowlano-konserwatorskie,
  • roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury technicznej, w tym także prace związane ze sceną i jej technologią (mechanika, elektroakustyka, oświetlenie sceniczne),
  • prace budowlano - montażowe,
  • prace instalacyjne, w tym instalacje alarmowe,
  • prace zabezpieczające substancję zabytku,
  • prace związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekty realizacji projektu:

Projekt jest odpowiedzią̨ na zidentyfikowane problemy w obszarze kultury i realizuje kompleksowe przedsięwzięcie polegające zabezpieczeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym dostosowania go do wymagań́ przepisów ppoż. oraz podjęciu działań́ wpływających na poprawę̨ efektywności funkcjonowania infrastruktury, w tym bhp, a także zwiększenia atrakcyjności obiektu.

  • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.
  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.