Opera Online

Kultura bez barier

Zwiększenie dostępności oferty Opery Śląskiej

Zadanie w ramach projektu „Kultura bez barier” – realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 141 054,00 zł

Okres realizacji: 04.07.2022 – 09.06.2023

 

Celem projektu jest zmniejszenie barier w obszarze „słyszenie” i zwiększenie dostępności oferty Opery Śląskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami, głównie osób g/Głuchych i niedosłyszących – jest to grupa o znacznym stopniu wykluczenia z życia kulturalnego, zwłaszcza z kultury muzycznej i teatralnej. Spektakle operowe to połączenie muzyki i niezwykle bogatej warstwy wizualnej – scenografia i kostiumy stanowią pełnoprawny element widowiska. Zastosowanie nowych rozwiązań pozwoli na łatwiejsze uczestnictwo i szerszy odbiór dzieła scenicznego, co w połączeniu z kampanią informacyjną zmniejszy obawy osób ze szczególnymi potrzebami przed wizytą w naszej instytucji. Opera Śląska przygotowuje także do odbioru sztuki wysokiej oraz wizyty w teatrze (operowym) poprzez prowadzone zajęcia edukacyjne.

W ramach projektu przygotowano napisy do spektakli: