Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej

Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.

Przedmiotem projektu jest „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” w zakresie mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego, instalacji wewnętrznych, instalacji elektrycznej. W projekcie zostaną wykonane:

• roboty budowlano-konserwatorskie,

• roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury technicznej, w tym także prace związane ze sceną i jej technologią (mechanika, elektroakustyka, oświetlenie sceniczne),

• prace budowlano-montażowe,

• prace instalacyjne, w tym instalacje alarmowe,

• prace zabezpieczające substancję zabytku,

• prace związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 20 815 089,81 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 16 862 837,25 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 14 333 411,66 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 r. – 30.09.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.