Regulamin

Regulamin zakupu produktów i biletów przez stronę internetową www.opera-slaska.pl

DEFINICJE

Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi, za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu produktów poprzez stronę internetową www.opera-slaska.pl;

Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.opera-slaska.pl, a także jej podstrony, których administratorem jest Opera;

Opera – Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom, NIP: 626-034-10-20, REGON: 000279315, RIK O/5/99;

Kupujący – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu biletu i produktu;

Produkt – oznacza towar dostępny w ofercie Opery możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny;

Strona Płatności – strona internetowa systemu Przelewy24.pl - www.przelewy24.pl.


ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów i produktów jest Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom.
 2. Regulamin dotyczy sprzedaży biletów i produktów dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.opera-slaska.pl.
 3. Serwis umożliwia zakup biletów i produktów pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety i produkty w momencie ich zakupu, poprzez system Przelewy24.pl.
 4. Złożenie zamówienia na zakup biletów i produktów musi być poprzedzone zapoznaniem się z Regulaminem i jest jednoznaczne z jego akceptacją przez Kupującego (Regulamin znajduje się pod adresem: www.opera-slaska.pl/kiosk.


ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRODUKT

 1. Zakup Produktów następuje poprzez złożenie za pomocą strony internetowej zamówienia na Produkt oraz dokonanie, za pośrednictwem Strony Płatności, zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie Strony Płatności.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „KIOSK" będącej podstroną witryny www.opera-slaska.pl. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1)    wybór Produktów do „Koszyka",
  2)    przejście do podstrony „Mój koszyk”,
  3)    określenie sposobu dostawy (odbiór w Kasie biletowej, przesyłka),
  4)    podanie danych osobowych Kupującego (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu kontaktowego),
  5)    złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego, o treści wskazanej na podstronie witryny,
  6)    złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie".
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 minut od momentu zaznaczenia pierwszego Produktu. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Operze przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Witryny.
 5. Kupujący, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez Operę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  1)     numer zamówienia,
  2)     cenę zamówienia,
  3)     informację o cenie dostawy produktu w przypadku wysyłki.


ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  1)    wybór daty uczestnictwa w spektaklu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP BILET;
  2)    wybór liczby zamawianych biletów, a w przypadku miejsc numerowanych – wybór konkretnych miejsc (maksymalnie 10 biletów);
  3)    przejście do podstrony „Przejdź do zakupu”, wybór rodzaju biletu (bez zniżki/ulgowy), podanie danych osobowych Kupującego (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe, numer telefonu kontaktowego);
  4)    złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego, o treści wskazanej na podstronie witryny;
  5)    złożenie zamówienia poprzez kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Operze przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów za pośrednictwem Witryny.
 3. Kupujący, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przez Operę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  1)    numer zamówienia,
  2)    informacje o zamówionych biletach.
 4. Wybierając w systemie opcję „bilet ulgowy” należy zabrać ze sobą dokument upoważniający do nabytej zniżki. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom, uczniom, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym. 

 

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamawiane bilety i produkty następuje w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 2. Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu i produktu może zostać doliczana opłata manipulacyjna zgodnie z warunkami regulaminu serwisu Przelewy24.pl.
 3. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane. Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji.
 4. Płatność musi być poprzedzona zapoznaniem się z Regulaminem Strony Płatności i jest jednoznaczna z jego akceptacją przez Kupującego. Regulamin znajduje się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.


DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy jako „odbiór w kasie" po dokonaniu płatności oraz otrzymaniu potwierdzenia jej zaksięgowania można zgłosić się do kasy Opery w celu odebrania opłaconych Produktów. Produkt należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty, po tym terminie produkt zostanie przeniesiony do magazynu i nie będzie dostępny „od ręki” w kasie. 
 2. Celem odbioru Produktów w kasie Opery Kupujący powinien podać następujące dane:
  1)    numer zamówienia określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,
  2)    adres email, który został wpisany w zamówieniu.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy jako przesyłka realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Opery. Produkty zostaną wysłane na adres wskazany w zamówieniu. Koszt przesyłki zależny jest od jej wagi. Przesyłka krajowa do 3 kg- 10 zł, powyżej 3 kg- 25 zł. Przesyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.


ZWROT PRODUKTU

 1. Każdy Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki: kontaktując się z pracownikiem Kasy biletowej drogą mailową na adres: kiosk@opera-slaska.pl. 
 2. Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Witrynie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Witrynie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem: nagrań dźwiękowych lub wizualnych, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (stosownie do art. 38 pkt. 9 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. nr 827 z późn. zm.).
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (decyduje data nadania odstąpienia). 
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 5. Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt  Operze niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, dokonuje zwrotu Produktu w następujący sposób:
  1)    osobiście w Kasie Opery;
  2)    poprzez odesłanie Produktu na adres Opery, tj. ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom.
 7. Opera nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Opera dokona zwrotu należności (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną pobraną przez serwis - przelewy24.pl) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1)    anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone na adres wskazany przez Kupującego;
  3)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w kasie Opery i było uprzednio opłacone z góry.
 9. Opera dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, z którego wpłynęły środki na rachunek bankowy Opery.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pisemnie na adres Opery z dopiskiem „Reklamacja".
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien zwrócić reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem zawierającym imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia do Opery reklamowanego Produktu wraz z opisem. 
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Opera niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, Opera zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


DOSTAWA BILETÓW

 1. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po otrzymaniu przez niego potwierdzenia zaksięgowania płatności, poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku;
 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z pracownikiem Kasy Biletowej, e-mail: kasa@opera-slaska.pl, tel. 32 396 68 15, 32 396 68 77 (poniedziałki 8.00 - 16.00, wtorek - sobota 10.00 - 18.00).


ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ BILETEM

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. Wstęp na spektakl jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu. Bilet może zostać okazany w formie wydruku lub na urządzeniu mobilnym.
 3. W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.
 4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, zniszczenie biletu lub jego utrata, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu, na który został zakupiony bilet.


ZWROT BILETU

Zwroty biletów realizowane są tylko w przypadku odwołania spektaklu, zmiany jego daty, miejsca prezentacji lub innej istotnej zmiany leżącej po stronie Opery, a ponadto w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. nr 827).


DANE OSOBOWE

 1. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie oraz przekazywanie przez Operę Śląską w Bytomiu, visualnet.pl Paweł Simka oraz PayPro S.A podanych w formularzu danych osobowych z zastrzeżeniem wykorzystania ich jedynie w celu realizacji niniejszego zamówienia.
 2. W przypadku kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 3. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
  1)    Administratorem Danych Osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21 23, 41-902 Bytom, reprezentowana przez Dyrektora - Łukasza Goika;
  2)    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom jest Pan Przemysław Wolski, e mail: iodo@opera slaska.pl;
  3)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia.
  4)    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od momentu dokonania zakupu;
  5)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie informację lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

OBSŁUGA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
tel. 32 396 68 15, 32 396 68 77, e-mail: kiosk@opera-slaska.pl