Opera Online

Deklaracja dostępności

Opera Śląska w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://opera-slaska.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Strona dostępna jest w układzie pionowym i poziomym.
 2. Rozkład strony jest jasny i zrozumiały.
 3. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 4. Dostępność wersji strony w kontrastowych kolorach.
 5. Treści nietekstowe (zdjęcia) są dostępne w formie opisu  - w trakcie.
 6. Zastosowany font bezszeryfowy prosty do przeczytania.
 7. Układ strony pozwala na łatwe rozeznanie się w którym miejscu na stronie użytkownik się znajduje. Poszczególne bloki umiejscowione są w tych samych miejscach na wielu podstronach – co ułatwia poruszanie się i wyszukiwanie treści.
 8. Strona zapewnia zarówno Mapę serwisu – dzięki czemu można bezpośrednio odnaleźć poszukiwaną treść jak i wyszukiwarkę którą można uruchomić korzystając tylko z klawiatury.
 9. Treść strony jest czytelna i zrozumiała. Każdy link jest prawidłowo opisany w wskazuje na odpowiednią podstronę.
 10. Strony mają prawidłowe tytuły, od szczegółu do ogółu.
 11. Menu strony w podstonach działa tak samo.
 12. System biletowy posiada graficzny wybór miejsc na sali dla osób niedowidzących.
 13. Dźwięk uruchamiany jest automatycznie, możliwe jest również natychmiastowe jego wyłączenie.
 14. Treści błyskajace występują rzadko, powyżej 5 razy na sekundę.  
 15. Instrukcja oraz ważne informacje są czytalne, po najechaniu kursorem zmieniają kolor.
 16. Wszystkie formularze na stronie spełniają zalecenia WCAG, są przejrzyste i czytelne. Nie wprowadzają użytkowników w błąd oraz pozwalają na poprawienie swoich błędów. Opisane są także kolejne kroki postępowania po zatwierdzeniu danego formularza.
 17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
   

Dostępność architektoniczna

Budynek Opery Śląskiej jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są:
1) Duża scena, ul. Moniuszki 21-23 Bytom – parter,
2) Sala Koncertowa im. Adama Didura – dojazd windą.

Opera Śląska dysponuje dwoma miejscami na widowni (dot. Dużej sceny) przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach). Opera Śląska prowadzi rezerwacje specjalnych miejsc na widowni przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Obsługi Widza na minimum 7 dni przed wydarzeniem. Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na sali jest ograniczona. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Opera Śląska zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wybrane wydarzenia. Bileterzy doradzą, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca.

Opera Śląska dysponuje miejscami na widowni (dot. Sali koncertowej przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach).

W Operze Śląskiej znajduje się winda i toaleta (na parterze) przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Osoby korzystające z psa asystującego mają zapewniony dostęp do budynku po wcześniejszym okazaniu certyfikatu.

Parking – dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się po przeciwnej stronie ulicy.

W przypadku ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami zapewnione są m.in.:
1) pomoc ze strony bileterów oraz pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu,
2) oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Katarzyna Dziewiecka (kdziewiecka@opera-slaska.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc  na numer telefonu +48 32 396 68 25. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 21.09.2020 r. 
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2024 r. 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI