Opera Online

Produkty

Don Desiderio
Cena: 35,00 zł

Brak na stanie

Na­gra­nie do­ko­na­ne pod­czas 12. Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej i wy­da­ne przez Agen­cję Ars Ope­rae jest wy­bo­rem naj­bar­dziej re­pre­zen­ta­tyw­nych frag­men­tów ope­ry "Don De­si­de­rio" Jó­ze­fa Mi­cha­ła Po­nia­tow­skie­go Po­nia­tow­skie­go.
Dzie­ło to kom­po­zy­tor na­pi­sał w wie­ku za­le­d­wie 24 lat, a je­go pre­mie­ra od­by­ła się w 1840 ro­ku w Pi­zie. Jest to utwór, któ­ry z 12 na­pi­sa­nych przez ar­ty­stę oper, od­niósł naj­więk­szy suk­ces. W war­stwie mu­zycz­nej przy­po­mi­na ope­ry buf­fa Do­ni­zet­tie­go i Ros­si­nie­go, nie ustę­pu­jąc im pod wzglę­dem me­lo­dyj­no­ści, fi­ne­zji i hu­mo­ru. Pol­ska pre­mie­ra od­by­ła się w Te­atrze Miej­skim we Lwo­wie w 1878 ro­ku, a jej współ­cze­sne wy­ko­na­nie zo­sta­ło przed­sta­wio­ne w Kra­ko­wie pod­czas Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej w 2016 ro­ku, pod­czas któ­re­go wy­stą­pi­li: Sta­ni­slav Ku­fly­uk, Jo­an­na Woś, On­drej Ša­ling, Krzysz­tof Szu­mań­ski, Ve­ra Ba­nie­wicz, Se­ba­stian Szum­ski, Woj­ciech Par­chem, Chór Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie oraz Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus pod ba­tu­tą Krzysz­tofa Sło­wiń­skie­go.

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Wydawca: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej


Wstecz