Opera Online

Produkty

Opera Arias - Poniatowski
Cena: 35,00 zł
Dodaj do koszyka

Ko­lej­na po­zy­cja wy­daw­ni­cza obej­mu­ją­ca twór­czość J. M. K. Po­nia­tow­skie­go pre­zen­tu­je arie z naj­waż­niej­szych oper twór­cy: Don De­si­de­rio, Gel­mi­na, L'Aven­tu­rier, La Con­tes­si­na, La Son­nam­bu­la, Pier­re de Me­di­cis w wy­ko­na­niu or­kie­stro­wym. Do tej po­ry arie ist­nia­ły je­dy­nie w wer­sji na głos so­lo­wy z to­wa­rzy­sze­niem for­te­pia­nu. W no­wej od­sło­nie za­brzmia­ły dzię­ki aran­ża­cji or­kie­stro­wej Ma­te­usza Wa­la­cha, do­świad­czo­ne­go aran­że­ra, ab­sol­wen­ta dy­ry­gen­tu­ry sym­fo­nicz­no­-o­pe­ro­wej w Ka­to­wi­cach, pod kie­run­kiem Szy­mo­na By­wal­ca. Wy­ko­naw­ca­mi są: Jo­an­na Woś - so­pra­nist­ka okrzyk­nię­ta w pra­sie naj­lep­szą pol­ską wy­ko­naw­czy­nią wło­skie­go bel­can­to, NOSPR oraz Bas­sem Aki­ki - ce­nio­ny dy­ry­gent mło­de­go po­ko­le­nia, dyrektor artystyczny Opery Śląskiej.

Wydawca: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej


Wstecz