Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą

30/06/2015

GK-3811-04/15

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z fabrycznie nową przyczepą typu Tandem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

Kod CPV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)  34133000-8 Pojazdy ciężarowe z przyczepą

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  159196-2015 ( pełna wersja ogłoszenia) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia 

Pytania Wykonawców z dnia 01.07.2015 wraz z odpowiedzią Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas