Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Opery Śląskiej oraz członków ich rodzin

15/04/2015

GK-3811-02/15

Zamówienie obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Opery Śląskiej oraz członków ich rodzin. Osoby przystępujące do grupowego ubezpieczenia na życie utworzą 3 grupy zróżnicowane  pod względem zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokości świadczeń.

Wraz z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania do jednej z trzech grup grupowego ubezpieczenia na życie będą mieli prawo przystąpić pracownicy Zamawiającego, ich współmałżonkowie oraz ich dorosłe dzieci,  którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 70 roku  życia. Osoby, które przystąpiły do programu przed ukończeniem 70 roku życia będą objęte pełnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania. Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień 10.04.2015r. – 274 osoby.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  85718-2015, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik nr 1 do SIWZ

3. Załącznik nr 2 do SIWZ

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

6.Załącznik nr 5 do SIWZ

7. Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Bytom, dnia 17.04.2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas