Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. K. Miarki 40 w Bytomiu

stopka-opera-JUBIL-3

10/11/2015

Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom
Ogłasza przetarg pisemny na:

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka nr 7110/601 o pow. 797m² oddana w użytkowanie wieczyste
do dnia 05.12.2089r. zabudowanej budynkiem  warsztatowo-garażowym o powierzchni użytkowej 429,40m², stanowiącym odrębny przedmiot własności, położonej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 40. Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą  KW nr KA1Y/00008673/7.

Nieruchomość można oglądać  po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Sprzedawcy – Krzysztof Pyka tel. 32/3966888 pn.-pt. w godz. 8.00-14.00

Miejsce i termin składania ofert: Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 23, sekretariat administracji pok.157 w terminie do dnia 10.12.2015r., godz. 13:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2015r. godz. 13:30

Okres związania ofertą wynosi 30 dni

Cena wywoławcza wynosi: 544 000 zł.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 54 400

Wadium składa się w gotówce (na konto Opery Śląskiej w Bytomiu ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1230 1000 0024 0833 5525)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Niezbędne informacje o stanie technicznym nieruchomości oraz druk oferty do pobrania dokumenty ( pdf)

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas