Opera Śląska w Bytomiu

  • wyszukiwarka

Dostawa paliwa do pojazdów Opery Śląskiej w Bytomiu

10/02/2015

GK-3811-01/15

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwaną dalej „Pzp”.

 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dla pojazdów Opery Śląskiej w Bytomiu według bieżących potrzeb Zamawiającego.

Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie całego kraju dla pojazdów służbowych eksploatowanych w Operze Śląskiej.

Zamówienie obejmuje zakup paliwa – oleju napędowego w ilości ok. 40.000 litrów, (przewidywana, orientacyjna ilość) ramach kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości paliwa wskazanej w pkt. 3.3, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość sprzedanego paliwa, które zostanie zatankowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie to ustalone zostanie na kwotę stanowiącą iloczyn ilości litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania wraz z oferowanym upustem (Wartość upustu może wynosić zero).

Rozliczenie za zatankowane paliwo odbywać się będzie przy użyciu kart paliwowych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 7 ( siedem) kart paliwowych.

Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

09134100-8 –  Olej napędowy

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie od 01.03.2015 r. do 28.02.2017r. (okres 2 lat). Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia początkowej i końcowej  daty realizacji zamówienia z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, przy założeniu, że okres trwania umowy nie przekroczy dwóch lat.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2015 pod numerem  29398-2015

Do pobrania:

1. Pełna wersja ogłoszenia nr 29398-2015

2.Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

 W dniu 13.02.2015 do Zamawiającego wpłynęły zapytania

W dniu 16.02.2015 Zamawiający udzielił odpowiedzi   PLIK DO POBRANIA (pdf)

Bytom, dnia 16.02.2015

Do wykonawców

Dotyczy:  Postępowania przetargowego na Dostawę paliwa do pojazdów Opery Śląskiej nr postępowania GK-3811-01/15

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust 4 z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa do pojazdów Opery Śląskiej w Bytomiu „prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres zmian dotyczy następujących zapisów SIWZ:

Część III Wzór umowy

§3 ust. 2  „ Ceny jednostkowe w dniu tankowania za jeden litr paliwa mogą ulec zmianom. Zmiana ceny jednostkowej nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji w dniu tankowania Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać w fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym integralną część faktury. „

§3 ust. 9 „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu    w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).”

Część IV Wzory Formularzy

Zmiana formularzu A. Oferta –  pod pobrania NOWY DRUK

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje bez zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( JPG)

III Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
I Europejska Akademia Sztuki Wokalnej
Śląskie - pozytywna energia Opera Śląska w Bytomiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego Miasto Bytom

Nasza misja

Opera Śląska - tworzymy pomost pomiędzy klasycznym pięknem sztuki operowej, a współczesnymi odbiorcami
w Polsce i na świecie

Dołącz do nas